دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
تعارض قوانین-الماسی / مرکز نشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
تعارض قوانین-الماسی / مرکز نشر
%10
1,350,000 ريال
مروری برقانون ثبت اسنادواملاک -حجاریان چ2/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
مروری برقانون ثبت اسنادواملاک -حجاریان چ2/آیلار
%10
1,350,000 ريال
قراردادهای مشارکت در ساخت-زارع-عباس زاده/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
قراردادهای مشارکت در ساخت-زارع-عباس زاده/آیلار
%10
1,080,000 ريال
ارزیابی ارزش اموال غیر منقول-یعقوب زاده/آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
ارزیابی ارزش اموال غیر منقول-یعقوب زاده/آیلار
%10
1,215,000 ريال
حقوق خانواده (دکتر امامی)آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق خانواده (دکتر امامی)آیلار
%10
1,350,000 ريال
صلاحیت دادگاه های نظامی(عباس زاده-نیکبختی)آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
صلاحیت دادگاه های نظامی(عباس زاده-نیکبختی)آیلار
%10
1,620,000 ريال
کرامت انسانی درحقوق کیفری ایران(عباس زاده)آیلار جزئیات
افزودن به سبد خرید
کرامت انسانی درحقوق کیفری ایران(عباس زاده)آیلار
%10
1,620,000 ريال
شیوه های تفسیر قوانین مدنی/نوبخت /فروزش جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیوه های تفسیر قوانین مدنی/نوبخت /فروزش
%10
1,260,000 ريال
حقوق ثبت(اسنادواملاک)شهری/جهاد دا علامه جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق ثبت(اسنادواملاک)شهری/جهاد دا علامه
%10
2,259,000 ريال
قانون اساسی تاجیکستان- خسروی جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون اساسی تاجیکستان- خسروی
%10
450,000 ريال
یافته های قضایی(مباحث حقوقی)محققی/علم دانش جزئیات
افزودن به سبد خرید
یافته های قضایی(مباحث حقوقی)محققی/علم دانش
%10
2,880,000 ريال
حقوق جزای عمومی/در رویه قضایی/افراسیاب/علم دانش جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق جزای عمومی/در رویه قضایی/افراسیاب/علم دانش
%10
1,350,000 ريال
تفکر استراتژیک/ایران زاده/فروزش جزئیات
افزودن به سبد خرید
تفکر استراتژیک/ایران زاده/فروزش
%10
990,000 ريال
حقوق‏ بازرگانی(تجارت)فروزش جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق‏ بازرگانی(تجارت)فروزش
%10
1,800,000 ريال
حقوق اساسی تطبیقی/هریسی نژاد/آیدین تبریز جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق اساسی تطبیقی/هریسی نژاد/آیدین تبریز
%10
1,440,000 ريال
تئوری تعهدات در بوته عمل/صغیری/فروزش جزئیات
افزودن به سبد خرید
تئوری تعهدات در بوته عمل/صغیری/فروزش
%10
1,710,000 ريال
مبسوط دراصول فقه-گل محمدی /علم دانش جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبسوط دراصول فقه-گل محمدی /علم دانش
%10
1,620,000 ريال
آیین دادرسی مدنی-در رویه قضایی-افراسیاب/علم دانش جزئیات
افزودن به سبد خرید
آیین دادرسی مدنی-در رویه قضایی-افراسیاب/علم دانش
%10
1,800,000 ريال