دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
آشنایی باخواص‏مکانیکی‏ مواد، اردکانی/مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
آشنایی باخواص‏مکانیکی‏ مواد، اردکانی/مرکزنشر
%10
1,620,000 ريال
آشنایی باخواص‏مکانیکی‏ مواد، اردکانی/مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
آشنایی باخواص‏مکانیکی‏ مواد، اردکانی/مرکزنشر
%10
1,620,000 ريال
بیوفیزیک به زبان ساده(جهاد) جزئیات
افزودن به سبد خرید
بیوفیزیک به زبان ساده(جهاد)
%10
540,000 ريال
بیوفیزیک به زبان ساده(جهاد) جزئیات
افزودن به سبد خرید
بیوفیزیک به زبان ساده(جهاد)
%10
540,000 ريال
فیزیک خاک-علیزاده/دانشگاه سجاد جزئیات
افزودن به سبد خرید
فیزیک خاک-علیزاده/دانشگاه سجاد
%10
585,000 ريال
فیزیک خاک-علیزاده/دانشگاه سجاد جزئیات
افزودن به سبد خرید
فیزیک خاک-علیزاده/دانشگاه سجاد
%10
585,000 ريال
مبانی‏ شیمی‏ معدنی‏1،عابدینی/مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی‏ شیمی‏ معدنی‏1،عابدینی/مرکزنشر
%10
234,000 ريال
مبانی‏ فیزیک‏ نوین‏ _سلز/مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی‏ فیزیک‏ نوین‏ _سلز/مرکزنشر
%10
2,655,000 ريال
مبانی‏ شیمی‏ معدنی‏2،مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی‏ شیمی‏ معدنی‏2،مرکزنشر
%10
1,800,000 ريال
بلورشناسی‏  آشوری‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
بلورشناسی‏ آشوری‏
%10
90,000 ريال
بلورشناسی‏  آشوری‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
بلورشناسی‏ آشوری‏
%10
90,000 ريال
کروماتوگرافی مایع باHPLGناقوس جزئیات
افزودن به سبد خرید
کروماتوگرافی مایع باHPLGناقوس
%10
70,560 ريال
کروماتوگرافی مایع باHPLGناقوس جزئیات
افزودن به سبد خرید
کروماتوگرافی مایع باHPLGناقوس
%10
70,560 ريال
سنتز پلیمرها- طارمی-مهدیان(دانشگاه امیرکبیر) جزئیات
افزودن به سبد خرید
سنتز پلیمرها- طارمی-مهدیان(دانشگاه امیرکبیر)
%10
148,500 ريال
سنتز پلیمرها- طارمی-مهدیان(دانشگاه امیرکبیر) جزئیات
افزودن به سبد خرید
سنتز پلیمرها- طارمی-مهدیان(دانشگاه امیرکبیر)
%10
148,500 ريال
حل فیزیک جدیدکرین-تیموری/آمود-همدان جزئیات
افزودن به سبد خرید
حل فیزیک جدیدکرین-تیموری/آمود-همدان
%10
900,000 ريال
شیمی‏آلی‏-اساس‏زیست‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی‏آلی‏-اساس‏زیست‏
%10
765,000 ريال
مبانی شیمی معدنی ج1-آقابزرگ-جهاد تربیت معلم جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی شیمی معدنی ج1-آقابزرگ-جهاد تربیت معلم
%10
1,800,000 ريال
فیزیک‏ جدید _ کرین‏-رهبر/ مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
فیزیک‏ جدید _ کرین‏-رهبر/ مرکزنشر
%10
3,060,000 ريال
فیزیک‏ جدید _ کرین‏-رهبر/ مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
فیزیک‏ جدید _ کرین‏-رهبر/ مرکزنشر
%10
3,060,000 ريال
فیزیک‏وکاربردآن درعلوم‏تندرستی‏/ مرکز نشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
فیزیک‏وکاربردآن درعلوم‏تندرستی‏/ مرکز نشر
%10
153,000 ريال
فیزیک‏وکاربردآن درعلوم‏تندرستی‏/ مرکز نشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
فیزیک‏وکاربردآن درعلوم‏تندرستی‏/ مرکز نشر
%10
153,000 ريال
مبانی فیزیک ویرایش 11جلد سوم(حرارت......نور)نیاز جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی فیزیک ویرایش 11جلد سوم(حرارت......نور)نیاز
%10
4,050,000 ريال
مبانی‏فیزیک‏هالیدی‏1ویرایش 11 بهار/مبتکران‏ جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی‏فیزیک‏هالیدی‏1ویرایش 11 بهار/مبتکران‏
%10
2,430,000 ريال
اصول تجزیه دستگاهی1-اسکوگ-سلاجقه/ مرکز نشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول تجزیه دستگاهی1-اسکوگ-سلاجقه/ مرکز نشر
%10
2,520,000 ريال
شیمی تجزیه کمی2-هریس-انصافی/دا صنعتی اصفهان جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی تجزیه کمی2-هریس-انصافی/دا صنعتی اصفهان
%10
630,000 ريال
آسایش در پناه باد*راز جویان جزئیات
افزودن به سبد خرید
آسایش در پناه باد*راز جویان
%10
450,000 ريال
مقدمه ای برترمودینامیک مهندسی شیمی2- ون نس/پدیده جزئیات
افزودن به سبد خرید
مقدمه ای برترمودینامیک مهندسی شیمی2- ون نس/پدیده
%10
4,050,000 ريال